ประวัติความเป็นมา

กว่า 20 ปีแห่งความไว้วางใจ
จากหน่วยงานชั้นนำ

บริษัท มิชชั่น อินโฟ เทคโนโลยี จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 2540 เพื่อให้คำปรึกษาและให้บริการติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขนาดใหญ่ โดยกลุ่มลูกค้าหลักเป็นหน่วยงานรัฐบาลและหน่วยงานเอกชนชั้นนำ เราได้คัดเลือกเทคโนโลยีที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า พร้อมทั้งการบริการและคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญของเราซึ่งล้วนมีประสบการณ์กับหน่วยงานระดับโลก ไม่ว่าจะเป็นบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำหรือบริษัทที่ปรึกษาทางธุรกิจข้ามชาติ

เราเชื่อว่าการบริการที่ดีที่สุดเกิดจากการใส่ใจในทุกรายละเอียด บริษัทของเราได้ประสบความสำเร็จและได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากลูกค้ามาตลอด 20ปี เนื่องจากความมุ่งมั่นในการให้บริการจนทำให้บริษัทของเราได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลก

สาส์นจากประธานกรรมการ

พลเอก จรัญ กุลวณิชย์
ประธานกรรมการ บริษัท มิชชั่น อินโฟ เทคโนโลยี จำกัด
อดีตรองประธาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติคนที่ 1

      ปัจจุบันการนำเทคโนโลยีระบบสารสนเทศหรือคอมพิวเตอร์ (Information Technology) เข้าผนวกผสมผสานกับเทคโนโลยีระบบสื่อสารโทรคมนาคม (Communication Technology) ให้เป็นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology – ICTs) ใช้ในกระบวนการ จัดหา จัดเก็บ สร้าง เผยแพร่สารนิเทศในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็น เสียง ภาพ ภาพเคลื่อนไหว ข้อความ หรือตัวอักษร ตัวเลข โดยมีความถูกต้องแม่นยำ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทุกด้าน ทั้งการศึกษา พาณิชยกรรม เกษตรกรรม อุตสาหกรรม สาธารณสุข การวิจัยและพัฒนา ตลอดจนด้านการเมือง การบริหารประเทศ ราชการทุกด้าน และภาคเอกชน เป็นการพัฒนาสังคม แห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ที่สนองคุณภาพชีวิตได้โดยตรง เพิ่มพูนขีดความสามารถ ในการแข่งขันให้กับตนเอง ทำให้ประเทศในภูมิภาค และในเวทีโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแข่งขัน ด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง อันจะยังให้เกิดประโยชน์สุขแก่ตนเอง หมู่คณะ สร้างความเจริญมั่งคั่งให้แก่บ้านเมืองมากขึ้น

      พนักงานบริษัทฯ ทุกคน มีจิตใจร่วมกัน มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้กิจการ ICT ของชาติ เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น ให้สอดคล้องกับความจำเป็นของการแข่งขันในโลก ในฐานะที่เป็นบริษัทอุตสาหกรรมของคนไทย จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการอุ้มชู ส่งเสริม และการสนับสนุนจากภาคราชการ ภาคเอกชน และพี่น้องประชาชนทั่วไป

คณะผู้บริหาร

พลเอก จรัญ กุลวณิชย์

พลเอก จรัญ กุลวณิชย์

ประธานกรรมการ

คุณชัยสิทธิ์ อารยะการกุล

คุณชัยสิทธิ์ อารยะการกุล

กรรมการผู้จัดการ

บริษัทในเครือ